Språkval / language
  •  

Nordiska Plast AB

Box 87

Borrgatan 6

SE-332 22 Gislaved, Sweden

info@nordiskaplast.se

Tel 0371-58 61 00

Fax 0371-137 15

© 2012 Nordiska Plast AB

HUFO™ - Biofilter för vattenrening

HUFO™ filtermaterial är en produkt som med fördel används i reningsverk. Materialet ersätter t.ex den traditionella makadambädden och kan även spolas rent vid överskott av biomassa.

vattenrening

HUFO™ fyllkroppar utformades i början av 1980-talet med målsättningen att eliminera de mindre goda egenskaperna hos de mer eller mindre cylinderformade randommaterialen. Deformation från överliggande last och benägenhet att inta positioner som gav ineffektiva underuppytor var ett par negativa erfarenheter. Utvecklingsarbetet resulterade i en diskusformad fyllkropp bestående av en låg yttre ring och en hög inre ring sammanhållna av ett antal stående skivor.  Högpunkten utgörs av korsade skivor i inre ringen och den lägre perifera delen består av ett antal små radiellt utstående skivor på den yttre ringen sammanhållna av en liggande stödring. Fyllkroppens bredd/höjd förhållande är 5,3-3,1:1.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN:
För aerob och anaerob biologisk behandling av avloppsvatten från
- kommunala VA-anläggningar
- livsmedelsindustrier
- massa- och pappersindustrier
- petrokemiska anläggningar
- läkemedelsindustrier
- kemiska industrier
- avisningsanläggningar
För uppgradering av biobäddar med stenfilter. För aerob biologisk luktreduktion av gaser från VA-anläggningar och industrier.
Bärarmaterial för fällning av dricksvatten och förorenat grundvatten.
Filtermaterial i kyltorn och skrubbrar.

FUNKTION:
Hög vätningsgrad är förutsättningen för den aktiva substansen för reningsprocessen att få en god utbredning på filterytorna. Vid sammanslagningen av HUFO diskusformade fyllkroppar erhålls ett filter vars delelement lätt kan vätas på alla sidor när vätska passerar ner genom filtret. Med HUFOs låga profil erhålls en tät uppbryting och utspridning av vätskeströmmen resulterande i lång uppehållstid, hög syresättningsförmåga och en intensiv kontakt med biohudens mikroorganismer.

INLÄGGNING:
HUFO fyllkroppar kan inläggas i filterkonstruktionen på valfritt sätt med de transportanordningar som är tillgängliga i varje enskilt fall. Fyllkropparna inläggas i obunden form för att bästa inlagring skall erhållas med hänsyn till bärighet och vätning.

EMBALLAGE:
HUFO fyllkroppar levereras i säckar.

MATERIAL:
HUFO fyllkroppar består av polypropylen med tillsats av 1-2% grafit för att motstå ultraviolett strålning samt 12-18% talk för att öka specifika vikten och öka styrkan. HUFO fyllkroppar tål temperaturer upp till 100 grader Celsius. Materialet har mycket god kemisk resistens.

RECIRKULATION:
Fyllkropparna är både återanvändningsbara och återvinningsbara. HUFO fyllkroppar har en längre teknisk livslängd än de konstruktioner som de normalt byggs in i: Fyllkropparna kan med lätthet flyttas och återanvändas i en annan reningsenhet.

Diskusformen får fyllkropparna att sträva mot en horisontal placering med svagt lutande delelement som på rätt sätt överför överliggande last i vertikalledet och som ger ett minimum av underuppytor. De perifera skivorna utgör avbärare som säkrar högsta möjliga tillgänglighet av fyllkroppens ytor. Fyllkropparna finns med specifika ytorna 100, 120 och 200 m2/m3. Volymvikten är 45 kg/m3 löst mått. Fyllkropparna för kommunalt avloppsvatten har normalt en våtyta av 100-120 m2 /m3. HUFO-fyllkropparna kan fritt tippas i biofiltret, varför ingen tidsödande montering av filtermaterialet krävs.

BÄRIGHET:
HUFO fyllkroppar är kraftigt dimensionerade och har en materialvikt av 45-50 kg/m3. Som randommaterial har HUFO en mycket låg sammanpackningsprocent beroende på dess diskusform som strävar att trava fyllkropparna planställda. Denna form av sammanlagring ger en intensiv kontakt med biohudens mikroorganismer.

FILTERHÖJD:
Filter upp till 8 m höjd kan utan mellanliggande avbärare användas för processer med volymiös biologisk påväxt. För processer med sparsam påväxt, till exempel för kväveprocesser och luktreduktion kan den fria filterhöjden ökas ytterligare.

FILTERUPPBYGGNAD:
Filter med HUFO fyllkroppar kan utföras med en genomgående fyllkroppsstorlek eller med flera storlekar fördelade i olika lager. Filter i flera lager med olika specifika ytor per m3 var den gängse uppbyggnaden när stenmaterial användes varvid de största stenarna ingick i den översta lagret och finare material i underliggande lager. På samma sätt byggs filter i olika lager upp med HUFO material, fyllkroppar av öppnare utförande och mindre specifik yta i övre lagret och fyllkroppar av tätare utförande och större specifik yta i undreliggande lager.